Privacy Policy

Uw privacy en algemene discretie in de procedure is belangrijk voor ons!

Wij willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijk persoon verwerken en wat de doeleinden zijn.
Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u heeft om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren.

 1. Wie zijn we?

Uw gegevens worden verwerkt door DRIVEN by talent, met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, Bouwelse Steenweg 27, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0714.887.030

Indien u meer bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kan u ons steeds contacteren op het mailadres leuven@driven-hr.be

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we en wat doet DRIVEN by talent met uw gegevens?

We verzamelen de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt om gebruik te maken van onze diensten. Zo zullen wij onder meer persoonsgegevens verkrijgen via onze websites, op onze evenementen en bij sollicitaties. Afhankelijk van de aard van uw vraag of uw activiteiten verwerken we onder andere volgende persoonsgegevens voor werving & selectie:

 • Algemene gegevens uit het CV
 • Identificatiegegevens
 • Opleiding en vorming
 • Beroep en betrekking
 • Resultaten van testen en/of assessments

We gebruiken de hierboven omschreven persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Reageren op uw vragen en verzoeken
 • Aanbieden van werk, vacatures, opdrachten en andere HR-diensten
 • Beoordelen van geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht
 • Sollicitanten voorstellen aan en in contact brengen met potentiële werkgevers en klanten van DRIVEN by talent
 • Communiceren over beschikbare vacatures
 • Beheren van relaties met klanten
 • Verwerken van persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Verzenden van advertenties en e-mailberichten in het kader van direct marketing. U kan steeds kiezen om in de toekomst geen verdere marketingberichten meer te ontvangen.
 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden door DRIVEN by talent bewaard zolang het nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 2 te verwezenlijken.

Uiteraard bewaart DRIVEN by talent uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden.

 1. Aansprakelijkheid

DRIVEN by talent kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, onze diensten en/of de verwerking van uw persoonsgegevens. U stelt ons geheel schadeloos en vrijwaart ons voor alle schade, kosten, uitgaven en verliezen die hier eventueel uit zou voortvloeien. Indien en voor zover DRIVEN by talent toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid voor indirecte schade in elk geval uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is bovendien beperkt tot een bedrag van € 100,- per gebeurtenis en € 200,- per kalenderjaar. Verder zal onze aansprakelijkheid hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door onze verzekering wordt uitgekeerd.

 

 

 

 1. Wat zijn uw rechten?

a) Recht op toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

b) Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

c) Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.d) Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

e) Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 1. Wij beschermen uw persoonsgegevens

DRIVEN by talent doet er alles aan uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. DRIVEN by talent neemt alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn, want uw privacy is belangrijk voor ons!

 1. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geen statisch document. Hij kan en zal in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan. Deze kan je steeds terugvinden op onze website www.driven-hr.be